RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE L’ESCOLA BAIXERAS RELATIVA AL PROCEDIMENT OBERT PER  LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ALIMENTACIÓ I MONITORATGE DEL TEMPS DE MIGDIA DE L’ESCOLA  BAIXERAS

EXP.  08001595/1/2017

 

 

 

MOTIVACIÓ

 

 

 

I.- Atesa la documentació presentada per les empreses licitadores,

 

 

 

II.- A la vista dels informes tècnics que figuren en l’expedient de referència,

 

 

 

III.- Considerant de conformitat la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació,  d’acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars,

 

 

 

IV.- Atès que l’empresa proposada per a ser adjudicatària ha presentat la documentació demanada en el requeriment que li va ser notificat,

 

 

 

L’Òrgan de Contractació, acceptant i donant per reproduïts els arguments descrits en la proposta i atenent a la proposició més avantatjosa

 

 

 

RESOL

 

PRIMER.-  D’acord amb els informes que consten al perfil de contractant de valoració del sobre B i de valoració del sobre C, i de conformitat amb la proposta d’adjudicació de la Mesa de contractació, ADJUDICAR el contracte que té per objecte el servei d’alimentació i monitoratge del temps de migdia de l’Escola BAIXERAS,  a l’empresa FELS AND EIS SLU, amb NIF B17835240, per un import màxim abans d’IVA de 5,44€  (5,64€ IVA inclòs), i un preu unitari per menú usuari de 5,44 € (abans d’IVA), i amb estricta subjecció a la resta de condicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, així com en el Plec de Prescripcions Tècniques i de conformitat amb l’oferta presentada per l’adjudicatari.

 

 

 

SEGON.- CONVOCAR l’adjudicatari per tal que comparegui en un termini màxim de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de recepció de l’adjudicació,  per tal de formalitzar el contracte.

 

 

 

TERCER.- REQUERIR a l’adjudicatari perquè en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació aboni a l’Escola

 

l’anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

QUART.- PROCEDIR a la comunicació de l’adjudicació del present contracte al Perfil del contractant de l’entitat.

 

 

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a tots els interessats.

 

 

 

                                                                                  Barcelona, 13 DE JULIOL de 2017

 

 

 

 

 

Dades obertura sobre C

Oferta econòmica 9 Natural Cuina: 5.44€. IVA EXCLÒS

Oferta econòmica Fundació Futur: 5.64€. IVA EXCLÒS

 

Informe tècnic sobre B

 

 

FUNDACIÓ FUTUR

 

 

9NATURAL CUINA

Descripció en la memòria de les actuacions:

 

1. Proposta de menús seguint el model descrit a la clàusula 7 del plec tècnic.

 

2. Organització del servei d’un centre amb dos edificis i gran diversitat cultural.

 

3. Funcions de la coordinadora o coordinador del servei al centre.

 

4. Descripció de les propostes d’activitats en horari de menjador amb l’alumnat.

 

5. Projecte educatiu que estimuli l’autonomia en hàbits alimentaris.

 

6.  Proposta que concreti com es durà a terme l’avaluació del servei.

 

 

 

18

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa que:

 

1. Tingui en compte aspectes com la inserció laboral de persones majors de 50 anys.

 

2. Compti amb un programa de reducció de residus i minimitzar la contaminació.

 

 3. Utilitzi envasos 100% reutilitzables i/o biodegradables.

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Formació al monitoratge en educació emocional, resolució de conflictes i consciència sostenible i ecològica.

1

4

 

 

Innovacions tecnològiques en la gestió diària del servei.

2

2

 

Afectació menú: que les adaptacions d’intoleràncies i al·lèrgies no variï el menú 

0

 2

Coordinadora de l’empresa present en el centre

4

2

 

 

TOTAL

 

29

 

34

 

Convocatòria pública obertura sobre B

El dijous 22 de juny de 2017, a les 9:15 hores, a la Sala de Juntes de la 5a. planta del Consorci d'Educació de Barcelona, pl. Urquinaona, 6, tindrà lloc l’obertura pública dels sobres B (criteris amb judici de valor) dels licitadors admesos al procediment obert per a l’adjudicació del contracte que té per objecte el servei d’alimentació i monitoratge de temps de migdia de l’Escola Baixeras

 

Licitació del servei de menjador

S'ha obert el termini de presentació d'ofertes per a la licitació del servei de menjador de l'escola Àngel Baixeras.

El termini és obert des del dia 1 de juny de 2017 i fins a les 14h del dia 15 de juny de 2017.

Les ofertes s'han de presentar a la secretaria de l'escola: c/Salvador Aulet, 1 de Barcelona. Telèfon: 933105295.

L'horari de presentació de la documentació és de 9h a 12.30h.

Si esteu interessats en fer una visita a l'escola aquesta es durà a terme el dimecres 7 de juny a les 9h.

Adjunt trobeu el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques

Plec clàusules administratives particulars
PCAP menjador Àngel Baixeras.pdf
Documento Adobe Acrobat 309.2 KB
Plec de prescripcions tècniques
PPT menjador Àngel Baixeras.pdf
Documento Adobe Acrobat 132.2 KB

Contacta

Telèfon 93 3105295      a8001595@xtec.cat

 

 

 

 

CLIQUEU A:

 

SPOTIFY

 

MÚSICA MATINAL DE PRIMÀRIA

 

Busqueu escolaangelbaixeras i trobareu les carpetes de cada trimestre amb les audicions matinals! 

 

 

AFA

Si veus una fotografia teva i no vols que surti, escriu-nos i de seguida la treurem. Moltes gràcies!