Projecte educatiu

Trets d'identitat

Som escola pública catalana, inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat.

 

Ens definim d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació de rendiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l'excel·lència i de respecte a les idees i les creences de l’alumnat i de llurs famílies.

 

Volem que els i les alumnes aprenguin el valor de la solidaritat, l’empatia,  la generositat, el companyerisme, el compromís i l’honestedat.

 

Que esdevinguin persones responsables, cíviques, flexibles, realistes, pràctiques, respectuoses, emprenedores, crítiques i que tinguin predisposició al diàleg i s'impliquin amb el seu entorn.

 

Treballem el foment de la pau i el respecte dels drets humans, el conreu del coneixement de Catalunya i el respecte a la convivència, el respecte i el coneixement del propi cos, així com la coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

Pilars pedagògics / Bases del model educatiu

 • Treballem des de la vessant constructivista, entenent el procés d’aprenentatge com quelcom que l’alumnat va construint i que la mestra o el mestre modula, guia i orienta. Sempre posant les eines per tal de ser el més competencial possible.
 • Emprem les tecnologies aplicades al coneixement com a recurs d’accés a l’aprenentatge i al coneixement.
 • Promovem l'experimentació científica, matemàtica i artística com a mitjà d'ensenyament-aprenentatge.
 • Cuidem el desenvolupament emocional dels infants.
 • Fomentem la coeducació com a marc imprescindible per a la convivència.
 • Afavorim la participació de les famílies a l’escola.
 • Interrelacionem els recursos del barri amb el nostre projecte educatiu.
 • Apostem per una educació sostenible.
 • Treballem en xarxa (interetapes i intercentres)

Objectius educatius prioritaris

 • L’èxit escolar (ser competents en tots els Àmbits; àmbit lingüístic, matemàtic, de coneixement, del medi, artístic, d'educació física i d'educació en valors).
 • L’excel.lència educativa.
 • El desenvolupament màxim de les capacitats de tot l’alumnat.
 • El foment de l’equitat com a garantia de la cohesió social.
 • La implicació i el compromís de la família en l’escolarització i seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat i la participació en la vida del centre.
 • La innovació metodològica i didàctica (metodologies globalitzades).
 • L'educació emocional (projecte Escolta’m).
 • L'acció tutorial.
 • La cultura de l’avaluació.
 • La llengua catalana com a llengua vehicular i de referència.
 • La inclusió educativa.
 • L'emprenedoria (foment de la creativitat).
 • La relació amb l’entorn (col.col·laboració i treball en xarxa entre els centres i agents socio-educatius).

 

Criteris d'organització pedagògica

L'escola està dividida en dos edificis. En un hi ha els 3 cursos d'EI (p-3, p-4 i p-5), en l'altre hi ha els 6 cursos d'EP (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è), un per nivell. 

 

Cada curs té una tutora o un tutor referent.

 

A Ed.Infantil hi intervenen les i els especialistes de música, anglès i psicomotricitat. Ho fan dividint el grup, d’aquesta manera s’afavoreix l’atenció en petit grup en les àrees instrumentals.

 

En el moment del treball per Ambients, tutores i especialistes atenen a l’alumnat en els diferents espais.

 

Es fan apadrinaments P-5/ 5è i 1r/6è.

 

A Ed. Primària les tutories disposen d’espais per realitzar tasques de manera més individualitzada, en petit grup i dues mestres a l'aula per a dur a terme els projectes. També es contemplen espais de treball per cicle i intercicles.

 

Les especialitats es fan en grup sencer.

 

S'afavoreix l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials dins el grup-classe.

Projectes i activitats destacades del centre

 • Treball per ambients a l'educació infantil
 • Treball per projectes
 • Treball audiovisual: Petit cinema en curs
 • Treball artístic 
 • Projecte Patrimonia'm
 • Pla d'impuls de la lectura
 • Apadrinaments
 • Hort i cura de les plantes
 • Coral amb la col.laboració de l'escola de músics
 • Parlament de delegats i delegades de curs
 • Projecte Escolta'm (educació emocional)
 • Música matinal

Àmbits de participació i col.laboració

 • Afavorim la participació de les famílies:

- Figura del delegat i la delegada de curs
- Comissions de treball mixtes (famílies i mestres)
- Col.laboració dels pares i les mares en el treball per ambients
- Col.laboració en activitats lectives proposades en les diferents àrees

 • A les tutories fem les assemblees de classe ( parlem, debatim i consensuem) i prenem decisions en el Parlament de l'escola
 • Les famílies s'organitzen en comissions: c.groga; c. verda; c. de festes; c. d'extraescolars; c. de menjador;      c. d'espais; c. de gegants
 • Treballem en xarxa: Xarxa 0-18 dels barris de Santa Caterina, la Ribera i el Gòtic @xarxa018 ; Xarxa de Competencies bàsiques @xarxacb ; Xarxa d'escoles històriques de Barcelona @xarxa_ehb ; Escoles + Sostenibles

Contacta

Telèfon 93 3105295

escolaangelbaixeras@xtec.cat

 

 

CLIQUEU A:

 

SPOTIFY

 

MÚSICA MATINAL DE PRIMÀRIA

 

Busqueu escolaangelbaixeras i trobareu les carpetes de cada trimestre amb les audicions matinals! 

 

 

Si veus una fotografia teva i no vols que surti, escriu-nos i de seguida la treurem. Moltes gràcies!